Intersnack Poland Sp. z o.o.

Nasze

Zobowiązanie dotyczące Opakowań

i wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym

W stronę gospodarki o zamkniętym obiegu opakowań

Nasze produkty potrzebują opakowań, które zagwarantują im świeżość i bezpieczeństwo - ale nie kosztem naszej planety! Intersnack nie osiągnie w pełni zamkniętego obiegu opakowań bez wsparcia podmiotów trzecich, dlatego zawieramy partnerstwa i wspieramy inicjatywy, których celem jest udoskonalenie infrastruktur do recyklingu, jak również sami podążamy w kierunku redukcji odpadów opakowaniowych.

Mniej opakowań, więcej korzyści

Aby wyeliminować straty na każdym poziomie i zamknąć obieg naszych opakowań, opracowaliśmy ogólnofirmową Strategię Opakowań. Celem strategii jest maksymalizacja efektywności, wyeliminowanie zbędnych tworzyw i rozwinięcie najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie opakowań, przy jednoczesnym dążeniu do pełnej recyklingowalności materiałów. Za każdym razem poszukujemy rozwiązań, aby używając mniej materiału zapakować więcej produktu.

Zobowiązanie dot. Opakowań

Intersnack Group

Zobowiązujemy się w pełni do:

  • Redukcji zużycia opakowań o 15% do 2025 roku (w porównaniu z rokiem 2014 jako punktem referencyjnym)

  • Osiągnięcia 100% recyklingowalności naszych lekkich opakowań z tworzyw sztucznych do 2025 roku

  • Aktywnego zaangażowania w partnerstwa i inicjatywy, których celem jest poprawienie zbioru odpadów, oraz udoskonalenie infrastruktur do sortowania i recyklingu

  • 20% udziału materiałów z recyklingu w naszych opakowaniach plastikowych do 2030 roku (pod warunkiem dostępności komercyjnej, i zagwarantowaniapełnej funkcjonalności)

Mimo, że cele, jakie sobie postawiliśmy, są ambitne, jesteśmy dumni, że możemy pochwalić się, iż do 2022 roku osiągnęliśmy 11% redukcję!

 

 

Dotychczasowe osiągnięcia (stan na grudzień 2022)

9/10

używanych przez nas typów opakowań jest recyklingowalnych

 

11%

redukcja zużycia lekkich opakowań z tworzyw sztucznych (vs 2014 rok)

11%

redukcji opakowań kartonowych (vs rok 2014)

Wspólnie dążąc do zamknięcia obiegu

Wykorzystywanie w pełni recyklingowalnych, optymalnych opakowań to jedynie pierwszy krok - odpady opakowaniowe muszą bowiem być zebrane, posortowane i odpowiednio przetworzone. Aby to zrealizować współpracujemy na poziomie krajów z podmiotami prowadzącymi zbiórki odpadów, infrastrukturę do sortowania i recyklingu - sytuacja jednak różni się w poszczególnych krajach. 

Dlatego jesteśmy aktywnie zaangażowani w lokalne partnerstwa i sektorowe inicjatywy podnoszące poziom zbiórki, jakość sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Obecnie naszymi partnerami są m.in.: CeflexWRAP UK i Holy Grail 2.0.

Odpowiedzialność wobec

Środowiska

Naszym celem jest redukcja naszego wpływu na środowisko w naszych operacjach i w łańcuchu dostaw, i promowanie prakty zrównoważonego rolnictwa.