Intersnack Poland Sp. z o.o.

Metryczka

Podmiot odpowiedzialny za treść:
Intersnack Poland Sp. z o.o.
ul. Centralna 2
32-090 Niedźwiedź

Adres do korespondencji / Biuro Zarządu / Administracja:
ul. Promienistych 1
31-481 Kraków

Telefon: +48 (0) 12 640 40 00
Fax: +48 (0) 12 388 17 45
E-mail: info@intersnack.pl 

Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
KRS pod nr KRS 0000262998
NIP 527-25-27-149
REGON 160106496
BDO 000036239
kapitał zakładowy: 31.388.500,00 zł

Intersnack Poland Sp. z o.o. informuje, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Zał. nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

 

Reprezentacja:
Jakub Rempel, Renata Galas-Nocoń, Cezary Pawłowski