Wstęp

Grupa Intersnack może poszczycić się wspaniałymi osiągnięciami w zakresie działalności związanej zarówno z biznesem markowym i biznesem marek detalistów. Możemy być z siebie dumni.

Nasz sukces opiera się na silnym przywiązaniu do naszych podstawowych wartości, na działaniu w sposób uczciwy, opartym na zaufaniu. Wypracowaliśmy solidną pozycję na rynkach, na których konkurujemy. Budowanie renomy trwa wiele lat, ale może ona zostać zniszczona z dnia na dzień przez brak standardów i niewłaściwe zachowania poszczególnych osób. Z tego względu, jako Zarząd Grupy Intersnack jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że wiodące praktyki dobrego ładu korporacyjnego są przestrzegane w całej Grupie Intersnack.

Niniejszy Kodeks Postępowania ma na celu zapewnienie podstawowych wskazówek w naszym codziennym życiu zawodowym i ma być postrzegany jako uzupełnienie naszych podstawowych wartości. Nasze rozumienie etycznego, moralnego i zgodnego z prawem postępowania zostało przedstawione w siedmiu zasadach, które obowiązują nas wszystkich.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących właściwego postępowania, prosimy o skontaktowanie się z bezpośrednim przełożonym lub zwrócenie się do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności (Compliance Officer) w Intersnack Poland.

Dział zapewnienia zgodności Grupy Intersnack jest również do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek kwestii dyskusyjnych lub konieczności dalszych porad.

Grupa Intersnack jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. Ponadto w odniesieniu do konkretnych tematów istotnych z punktu widzenia zgodności z przepisami będziemy regularnie przekazywać dalsze informacje w formie wytycznych, zasad i szkoleń.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Kodeksem Postępowania oraz o kierowanie się tymi zasadami we wszystkich działaniach i podejmowanych decyzjach.

Zarząd Intersnack Group GmbH & Co. KG

Zasady i wartości kodeksu postępowania

1 Produkujemy wysokiej jakości przekąski zgodnie z najwyższymi standardami

Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, aby konsumenci mogli ufać bezpieczeństwu i jakości naszych produktów.

Nasze produkty i procesy zawsze spełniają lub przekraczają zarówno normy prawne, jak i branżowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niezmiennej jakości stosujemy szereg standaryzowanych procesów i profesjonalną politykę bezpieczeństwa żywności. Monitorujemy i kontrolujemy cały nasz łańcuch dostaw i wybieramy dostawców według rygorystycznych kryteriów.

ROZWIŃ

2 Zawsze postępujemy uczciwie

Mówimy, co myślimy i myślimy, co mówimy.

Oczekujemy takiej samej przejrzystości i uczciwości od wszystkich pracowników i wszystkich, z którymi prowadzimy interesy.

Wzorujemy się na etycznym zachowaniu we wszystkich naszych kontaktach z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przestrzegamy wszystkich obowiązujących praw i przepisów.

ROZWIŃ

3 Działamy rzetelnie i w najlepszym interesie Grupy Intersnack

Prowadzimy naszą działalność w sposób transparentny, uczciwy i etyczny. Nasze zasady opieramy na uczciwym postępowaniu w biznesie oraz dobrej wierze. Zapewniamy Intersnack Group naszą pełną lojalność biznesową.

Unikamy konfliktu interesów między interesami osobistymi a interesami Grupy Intersnack. Szanujemy mienie firmy i z troską traktujemy przedmioty będące własnością firmy. Utrzymujemy poufność informacji biznesowych Grupy Intersnack.

ROZWIŃ

4 Potępiamy wszelkie formy przekupstwa i korupcji

Nie przekupujemy i nie tolerujemy przekupstwa.

Nigdy nie oferujemy ani nie wręczamy pieniędzy, prezentów ani innych korzyści w celu uzyskania bezprawnych preferencji lub korzyści dla Grupy Intersnack. Nie prosimy o żadne osobiste korzyści od partnerów biznesowych. Kategorycznie odmawiamy jakichkolwiek korzyści osobistych, jeśli mogą one wpływać na nasze decyzje biznesowe.

ROZWIŃ

5 Traktujemy ludzi sprawiedliwie

Traktujemy ludzi sprawiedliwie. Każdy zasługuje na równe szanse, żeby odnieść sukces w oparciu o swoje wyniki, talent i zaangażowanie w wartości Grupy Intersnack.

Promujemy zachowania przedsiębiorcze i chcemy rozwijać się wspólnie z naszymi pracownikami i partnerami biznesowymi.

Dążymy do utrzymania środowiska pracy wolnego od wszelkich przejawów molestowania i dyskryminacji. Zapewniamy bezpieczne i zdrowe miejsce pracy, wszędzie tam, gdzie pracujemy.

Postępujemy jako odpowiedzialny „obywatel korporacji" w każdej lokalnej społeczności, w której działamy.

ROZWIŃ

6 Konkurujemy w uczciwy sposób i szanujemy wolny rynek

Jesteśmy zobowiązani do uczciwości, rzetelności i sprawiedliwego postępowania w naszej działalności. Oczekujemy również od naszych dostawców i partnerów biznesowych, że będą przestrzegać tych wartości.

Przestrzegamy wszystkich przepisów prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. Zobowiązujemy się do konkurowania w oparciu o nasze zalety i oferowania cen, które są zgodne z prawem wolnej konkurencji. Szanujemy zasadne interesy naszych klientów i dostawców.

Rozwijamy się i doskonalimy na konkurencyjnym rynku.

ROZWIŃ

7 Szanujemy środowisko i prowadzimy naszą działalność w sposób społecznie odpowiedzialny

Uważamy, że wzrost nastawiony na zysk, dbałość o środowisko i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społecznego są ze sobą spójne.

Z tego względu dążymy do zmniejszenia wpływu naszej działalności i łańcucha dostaw na środowisko poprzez optymalizację zużycia energii i wody, monitorowanie zanieczyszczenia powietrza i minimalizację wytwarzania odpadów. Prosimy naszych dostawców o systematyczną poprawę społecznych, środowiskowych i etycznych aspektów ich produktów i procesów oraz pomagamy im w tym, gdy jest to możliwe.

ROZWIŃ

Jak przestrzegamy naszego Kodeksu PostępowaniaUzyskanie pomocy

Żaden kodeks nie może być odpowiedzią na wszystkie sytuacje, które możemy napotkać w pracy. Co powinniśmy zrobić, gdy te siedem zasad nie daje wskazówek odnośnie sytuacji, z którą mamy do czynienia?

Pamiętajmy o naszych podstawowych wartościach.
Wszystko, co robimy, oparte jest na naszej wizji i naszych podstawowych wartościach. Powinniśmy się nimi kierować każdego dnia! Powinniśmy zawsze zadawać pytania, gdy nie jesteśmy pewni, jak się zachować. Mamy różnych ludzi, do których możemy się zwrócić: naszych Kierowników, Specjalistów ds. zgodności (Compliance Officers) i Dział Prawny. Dział Zapewnienia Zgodności Grupy Intersnack również jest do naszej dyspozycji.

Informowanie o nieprawidłowościach

Co należy zrobić, jeśli zauważysz, że w Grupie Intersnack lub w jednej z jej spółek dzieje się coś złego?

Każdy pracownik powinien czuć się upoważniony do podejmowania działań, gdy coś nie wygląda dobrze lub nie jest właściwe. Jeśli uważasz, że ktoś mógł naruszyć prawo, zasady Kodeksu Postępowania lub jakąkolwiek inną zasadę firmy: Poinformuj o tym!

Porozmawiaj ze swoim przełożonym (pod warunkiem, że nie jest on zaangażowany w naruszenie), skontaktuj się z Działem Kadr, Działem Prawnym, Specjalistą ds. zapewnienia zgodności (Compliance Officer) lub członkiem Zarządu.

Jeśli zauważysz konflikt interesów lub chcesz porozmawiać z kimś, kto nie jest zaangażowany na poziomie lokalnym, zawsze możesz skontaktować się z Działem zapewnienia zgodności Grupy Intersnack:

Dane adresowe:
Group Compliance (private and confidential)
Intersnack Group GmbH & Co. KG
Klaus-Bungert-Straße 8a Sud
40468 DuSseldorf
Email: compliance@intersnackgroup.com

Ponadto utworzyliśmy elektroniczny system informowania o nieprawidłowościach, służący do zgłaszania problemów lub incydentów związanych z przestrzeganiem przepisów. Dostęp do internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości można uzyskać za pośrednictwem: www.bkms-system.com/intersnackgroup.

Wszelkie faktyczne lub domniemane naruszenia Kodeksu Postępowania rozpatrujemy bezzwłocznie, uczciwie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Dobrze, jeśli podczas zgłaszania podejrzeń lub naruszeń Kodeksu Postępowania podasz swoją tożsamość, ponieważ umożliwi nam to skontaktowanie się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji i podjęcia dalszych działań. Jednakże możesz zgłaszać wszelkie faktyczne lub podejrzewane naruszenia także anonimowo.

Zachowamy poufność w największym możliwym stopniu, jednocześnie wypełniając nasze zobowiązania do badania ewentualnych naruszeń i działania zgodnego z prawem w każdym momencie. Zachęcamy ludzi do otwartej i uczciwej komunikacji. Nie będziemy tolerować żadnych form kar wobec osób, które w dobrej wierze ujawnią faktyczne lub podejrzewane naruszenia. Z drugiej strony, nie akceptujemy żadnych celowo niedokładnych, obraźliwych lub zniesławiających doniesień.