Plan połączenia Intersnack Poland Sp. z o. o. oraz Kunz Polska Sp. z o. o.

29 września 2021 r.

Działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, spółki:

Intersnack Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedźwiedziu, adres: Niedźwiedź 64, 32-090 Niedźwiedź (gm. Słomniki), Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262998 („Spółka Przejmująca”)

oraz

Kunz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedźwiedziu, adres: Niedźwiedź 64, 32-090 Niedźwiedź (gm. Słomniki), Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118747 („Spółka Przejmowana”)

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych: www.intersnack.pl oraz www.kunz-polska.pl, do publicznej wiadomości, plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, od dnia 29 września 2021 r., nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Plan połączenia dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

Plan połączenia Intersnack Poland i Kunz Polska

← Powrót do Komunikatów